Strona główna

Deklaracja dostępności

Politechnika Opolska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Studencka Sieć Komputerowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-07-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-07-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona posiada elementy graficzne/nietekstowe, które powinny być ukryte podczas korzystania z programów czytających.
 • Strona posiada elementy pozbawione atrybutów aria.
 • Strona posiada elementy, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących kontrastu.
 • Strona może zawierać linki graficzne bez ustawionego tekstu alternatywnego.
 • Strona posiada elementy niezgodne ze specyfikacją HTML.
 • Strona posiada obszary, które po powiększeniu zaburzają odczyt treści.
 • Brak widocznego Fokusa.
 • Niepoprawna struktura tytułów stron.
 • Brak etykiet formularzy.
 • Niewłaściwa struktura nagłówków lub jej brak.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Gucwa, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 449 80 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dodatkowe

Zapewniamy połączenie z tłumaczem Migam Obsługa osób niesłyszących: pon.-pt. 08:00-20:00.

Kontakt i pomoc

W razie pytań lub uwag proszę skontaktować się z administratorami Studenckiej Sieci Komputerowej:

 • Telefon: +48 885 908 900
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt telefoniczny możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 15.00

 

Informacje ogólne

Studencka Sieć Komputerowa (SSK) powstała w 2005r. w celu zapewnienia dostępu do internetu studentom i pracownikom Politechniki Opolskiej.

Sieć oferuje dostęp do Internetu z maksymalną prędkością 100Mbit/s w obie strony. Test prędkości
Swoim zasięgiem obejmuje:

 • Dom studenta "Łącznik" (ul. Mikołajczyka 6)
 • Dom studenta "Sokrates" (ul. Małopolska 22)
 • Dom studenta "Pryzma" (ul. Mikołajczyka 14)
 • Dom studenta "Zaścianek" (ul. Mikołajczyka 6)
 • Dom studenta "Zygzak" (ul. Mikołajczyka 10)
 • Hotel Asystenta (ul. Waryńskiego 9)

Z SSK PO korzysta w okresie roku akademickiego przeszło 1000 użytkowników na których składają się studenci, pracownicy i goście hotelowi.

Zarządzaniem SSK PO i pracownikami (Administratorami) SSK PO zajmuje się Kierownik Osiedla Akademickiego.

Nadzór nad Administratorami SSK PO sprawuje Uczelniany Ośrodek Informatyczny.

Regulamin

Regulamin
Studenckiej Sieci Komputerowej
Politechniki Opolskiej 

§1. Informacje ogólne

 1. Mieszkańcy Domów Studenta (DS) przy ul. Mikołajczyka i przy ul. Małopolskiej, mogą podłączać swoje prywatne komputery do Studenckiej Sieci Komputerowej Politechniki Opolskiej (SSK PO), uzyskując w ten sposób dostęp do sieci INTERNET. Komputer musi być wyposażony w kartę sieciową w standardzie Ethernet lub 10/100/1000 Mbps ze złączem RJ-45.
 2. Studenci PO w celu uzyskania dostępu do sieci komputerowej w w/w akademikach, należy założyć konto na portalu https://estudent.po.opole.pl/
 3. Osoby nie będące studentami PO aby uzyskać dostępu do sieci komputerowej w w/w akademikach, muszą sie zgłosić do administratorów z kartą mieszkańca w celu odebrania danych do autoryzacji.
 4. Podłączenie użytkownika do sieci (aktywacja usługi) nastąpi po spełnieniu przez wnioskującego wszystkich wymaganych formalności i po zaakceptowaniu Regulaminu, w ciągu 6 godzin od momentu założenia konta na wyżej wymienionym portalu, bądź odebrania danych do autoryzacji.
 5. Konfiguracją i zarządzaniem zajmują się Administratorzy SSK PO.
 6. W sprawach spornych między użytkownikiem sieci SSK PO i Uczelnianym Ośrodkiem Informatycznym (Administratorem SSKPO), prawo do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje UOI. 

§2. Przyłączenie do sieci SSK PO

 1. Do sieci mogą być przyłączone tylko komputery będące własnością studentów zakwaterowanych w domach studenta.
 2. Przyłączany do sieci komputer musi być sprawny (dotyczy to zwłaszcza karty sieciowej).
 3. Ilość komputerów podłączonych do sieci ograniczona jest możliwościami technicznymi oraz ilością adresów IP przydzielonych dla SSK PO.
 4. O przydziale adresów IP decyduje Administrator SSK PO.
 5. Za korzystanie z sieci SSK PO nie pobiera się opłaty. 

§3. Korzystanie z sieci SSK PO

 1. Użytkownik może korzystać z sieci pod warunkiem przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również ogólnych zasad korzystania z sieci INTERNET (netykieta).
 2. Użytkownik naruszający zasady Regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie przywileju korzystania z sieci.
 3. Użytkownicy naruszający prywatność Administratora lub innych współużytkowników sieci oraz używający obraźliwych określeń, wulgaryzmów itp., zostaną pozbawieni przywileju korzystania z sieci SSK PO.
 4. W ramach korzystania z sieci, użytkownicy uzyskują dostęp do punktu dystrybucyjnego Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu, poprzez który realizowane są połączenia z siecią INTERNET.
 5. Administrator SSK PO nie ma obowiązku udostępniania użytkownikom zasobów lokalnych innych współużytkowników sieci.
 6. Administrator SSK PO nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przez użytkowników, jak i przyczyny leżące poza jego zasięgiem, w szczególności przez działanie sił wyższych takich, jak awarie innych systemów i łączy.
 7. Sieć pracuje całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia.
 8. W przypadku wystąpienia awarii sieci spowodowanej niewłaściwym jej użytkowaniem przez użytkowników, zostanie ona usunięta przez Administratorów w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, nie wcześniej jednak niż w trakcie godzin urzędowania (dotyczy to w szczególności dni wolnych od pracy). 

§4. Obowiązki użytkownika sieci

 1. Użytkownik jest zobowiązany do ustawienia karty sieciowej tak, aby uzyskiwała adres IP automatycznie, w przeciwnym razie może zostać pozbawiony dostępu do sieci SSK PO.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do chronienia swoich danych dostępowych do SSK PO. W przypadku udostępnienia ich osobom trzecim, odpowiedzialność spada na użytkownika. 
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania. Użytkownik jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich i umów licencyjnych dotyczących posiadanego oprogramowania.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług zgodnie z wymogami prawa, oraz do niewykorzystywania sieci SSK PO w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej czy niezgodnej z prawem, w tym także rozpowszechniania nie licencjonowanego oprogramowania, nagrań audio i wideo jak również wszelkich innych treści chronionych prawem autorskim.
 5. Użytkownik ma obowiązek stosowania się do zaleceń Administratora w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i funkcjonowania komputerów w sieci, a także efektywności ich eksploatacji sieci.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich zasobów poprzez nieudostępnianie swojego komputera osobom trzecim oraz stosowanie haseł zabezpieczających zasoby lokalne jak i ich okresową zmianę i ochronę przed osobami postronnymi.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością oraz za działania spowodowane poprzez osoby postronne, korzystające z zasobów sieci przy pomocy jego komputera, za jego zgodą i wiedzą, jak i bez jego zgody i wiedzy.
 8. Wszyscy użytkownicy mają równe prawa do korzystania z sieci. Niedozwolone jest utrudnianie lub uniemożliwianie innym użytkownikom korzystania z sieci lub dostępu do jej zasobów (np. rozłączanie i/lub niszczenie okablowania lub urządzeń aktywnych sieci).
 9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podejmował działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci lub komputerów, np. podszywanie się pod innych użytkowników, monitorowanie łącz lub skanowanie portów.
 10. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował prób korzystania z zasobów chronionych, jeżeli nie posiada stosownego zezwolenia.
 11. Zabronione są wszelkie próby atakowania sieci lub komputerów np. ataki DOS (uniemożliwianie działania usług sieciowych), wysyłanie SPAM-u itp.
 12. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać zasobów sieci niezgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności współuczestniczyć w podłączaniu do sieci urządzeń bez zezwolenia Administratora. Zauważone nadużycia użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać Administratorowi.
 13. Zabronione jest uruchamianie przez użytkowników jakichkolwiek serwerów usług (np. WWW, FTP, Peer2Peer, WINS, DNS, DC, DHCP, SQL, PROXY, Gopher itp.).
 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach użytkownik może uzyskać specjalne zezwolenie na uruchamianie konkretnego serwera. Wymaga to zezwolenia Administratora, w takim przypadku powinien złożyć stosowny, uzasadniony wniosek w formie pisemnej i dostarczyć go Administratorowi. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do dbania we własnym zakresie o stan techniczny okablowania i gniazdka znajdującego się w jego pokoju. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w strukturze sieci bez zezwolenia administratora.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu przyłącze sieciowe. 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności i inne nadużycia powstałe z winy użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe nie z jego winy uszkodzenia sprzętu pracującego w sieci oraz nieprawidłowe działanie oprogramowania na komputerach Użytkowników.
 3. Regulamin podlega publicznemu ogłoszeniu w domach studenckich i stronie internetowej SSK PO: www.ssk.po.opole.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-10-2011 r.

 

Erasmus

Attention Erasmus students 

For the access to the Internet you must have a username and password to the SSK network.

More information about how to get these you can get by e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

When you have already your username and password you can login to the SSK network.

Więcej artykułów…

 1. Aktywacja